Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

49 ถ.บางนา-ตราด 16, เขต/แขวง บางนา จ. กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (2) 749-0039
แฟกซ์: +66 (2) 398-6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

หน้าตัดข้างของลวดแบบเป็นรูปร่าง

หน้าตัดข้างของลวดแบบเป็นรูปร่าง

มีตั้งแต่ 0.0157 นิ้ว (0.4 มม.) ถึง 0.394 นิ้ว (10 มม.)
ปริมาณการสั่งมีตั้งแต่ 10 ฟุตจนถึง 10,000 ปอนด์
ส่งหน้าตัดข้างของลวดของคุณเพื่อขอราคา

ตัวอย่างรูปร่างของลวด:

มีให้เลือกจากอัลลอยต่อไปนี้

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Call Alloy Wire

+66 (2) 749-0039