Home หน้าแรก go back Change Language Alloywire

ความต้านทานความร้อน

ลวดที่ใช้ในอุณหภูมิสูงที่ต้องการความแข็งแรงสูง ต้านทานการคืบและการแตกหักเนื่องจากความเค้นสูง ต้านทานการออกซิเดชัน หรือหลายประการรวมกัน

Filter by:

Return to the Alloy Wire website