Home หน้าแรก go back Change Language Alloywire

ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

ลวดที่ใช้ในทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง (มักจะใช้ในอุณหภูมิสูง) ที่เลือกจากคุณสมบัติทางไฟฟ้าเฉพาะและที่เกี่ยวข้องของลวด

ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ Products

Beryllium Copper CB 101

Nilo® 36

Nilo® 42

Nilo® 48

Nilo® 52

Nilo® K

Nickel® 200

Nickel® 201

Nickel® 205

Nickel® 212

Nickel® 270

Stainless Steel 1.4310

80/20 Ni Cr Resistance Wire

45/55 Ni Cu Resistance Wire

Return to the Alloy Wire website