Home หน้าแรก go back Change Language Alloywire

มีการควบคุม / ขยายตัวต่ำ

ลวดที่มีอัตราการขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนในอุณหภูมิห้องที่ต่ำหรือมีการควบคุม มักใช้ในการซีลโลหะกับแก้ว หรือการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์

มีการควบคุม / ขยายตัวต่ำ Products

Nilo® 36

Nilo® 42

Nilo® 48

Nilo® 52

Nilo® K

Return to the Alloy Wire website