Home หน้าแรก go back Change Language Alloywire

Nimonic® C-263

ตัวเลือกหน้าตัดข้าง:

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละประเภทโปรไฟล์

กลม กลม
กลม
ลวดแบน ลวดแบน
ลวดแบน
หน้าตัดข้างของลวดแบบเป็นรูปร่าง หน้าตัดข้างของลวดแบบเป็นรูปร่าง
หน้าตัดข้างของลวดแบบเป็นรูปร่าง
สลิง/ลวดเกลียว สลิง/ลวดเกลียว
สลิง/ลวดเกลียว
ตั้งแต่
Round Profile

.001” (0.025 mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง


ถึง
Round Profile

.827” (21 mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง

คอยล์ / ม้วน / ลวดตรง

ตั้งแต่
Flat Profile

.0015" (0.03mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง


ถึง
Flat Profile

.787" (20mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง

คอยล์ / ม้วน / ลวดตรง

ตั้งแต่
Shaped Profile

.0157" (0.4mm) Diameter


ถึง
Shaped Profile

.394" (10mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง

มีในขดลวด, spools และแถบตรง..

รูปร่างอลูมิเนียม
ลวดรูปตัว D
ลวดรูปตัว D
ลวดครึ่งวงกลม
ลวดครึ่งวงกลม
ลวดรูปดับเบิ้ล D
ลวดรูปดับเบิ้ล D
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปโค้ง
ลวดรูปโค้ง
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปราง
ลวดรูปราง
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปร่างซับซ้อน
ลวดรูปร่างซับซ้อน
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ลวดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ลวดมีมุม
ลวดมีมุม
ลวดรูปตัว T
ลวดรูปตัว T
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดมีมุม
ลวดมีมุม
ลวดลบมุม
ลวดลบมุม
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปอื่น ๆ
ลวดรูปวงรี
ลวดรูปวงรี
ลวดรูปตัวซี
ลวดรูปตัวซี
ลวดรูปลิ่ม
ลวดรูปลิ่ม
ลวดมีมุม
ลวดมีมุม
ลวดแบน
ลวดแบน
ลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีประเภทเชือก
Wire Rope 1x7
1 x 7
Wire Rope 1x19
1 x 19
Wire Rope 7x7
7 x 7
Wire Rope 7x19
7 x 19
Return to the Alloy Wire website